Projekt protipovodňových opatrení v povodí Balážovho potoka

Projekt protipovodňových opatrení v povodí Balážovho potoka
stavebný dozor
v užívaní od: 2023
objekty: 8 rybníkov v povodí Balážovho potoka – vyčistenie dna rybníkov, utesnenie a spevnenie hrádzí, sanácia manipulačných objektov, vybudovanie vtáčích ostrovov a lagún pre obojživelníky, zvýšenie retenčnej kapacity rybníkov