Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec a Klenovec

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec a Klenovec
stavebný dozor
v užívaní od: 2023
objekty: v objektoch úpravne vody – stavebné úpravy, elektroinštalácia, vzduchotechnika, rozvod plynu, strojnotechnické zariadenia, meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody